Hledání na stránkách
Navigace na stránkách


Kontakty
Obecní úřad Rudice
Rudice 7, 67906 Jedovnice
Najdete nás na mapě
GPS: 49°20'22", 16°43'33"
E-mail:obec(zav)rudice.cz
Datová schránka: 9fqa2ej
Tel./fax: (+420) 516 443 528
QR kód: QR kód
Muzeum Větrný mlýn
Tel.: (+420) 602 729 084 Administrace stránek
E-mail: admin(zav)rudice.cz
Království šneka Krasíka

Komunální volby v Rudici 2018 – jak správně vyplnit a odevzdat hlas


Kategorie: Informace     Zaslal: admin     17.9.2018
Komunální volby proběhnou v Rudici v pátek 5.10.2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 6.10.2018 od 8:00 do 14:00 hodin. Hlasovací lístek dostane každý volič domů nejpozději 3 dny před konáním voleb.

Právo volit má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v obci Rudice přihlášen k trvalému pobytu. Dále i státní občan členského státu EU s trvalým nebo přechodným pobytem, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let. Tento občan však musí být zapsán v Dodatku k výpisu ze stálého seznamu voličů, kam jej obecní úřad zapíše na základě jeho žádosti.

Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti.

Volič se ve volební místnosti musí prokázat průkazem totožnosti (občanským průkazem nebo cestovním pasem), obdrží úřední obálku a do ní v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží svůj hlasovací lístek. Obálku s lístkem pak vhodí do volební schránky. Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do tohoto výpisu ze seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však člena okrskové volební komise, aby za něj hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úředními obálkami a hlasovacími lístky. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

V Rudici kandidují 2 volební strany. Jedna z nich s 9 kandidáty a druhá s 15 kandidáty. Hlasovací lístek je jeden společný pro všechny volební strany a je jednostranný.

Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. V Rudici má tedy volič k dispozici 15 hlasů.

Úpravy hlasovacího lístku (způsob hlasování):

  1. na hlasovacím lístku označit křížkem pouze jednu volební stranu ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany. Tím volič hlasuje pro všechny kandidáty označené volební strany,

  2. na hlasovacím lístku označit křížkem pouze jednu volební stranu ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany. Zároveň může označit u ostatních volebních stran v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále kandidáty označené volební strany, do počtu 15 členů zastupitelstva v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. (Například označím volební stranu s 15 kandidáty a současně 5 jednotlivých kandidátů z jiných volebních stran. Zvolil jsem tím 5 jednotlivých kandidátů z ostatních volebních stran a prvních 10 kandidátů z označené volební strany),

  3. na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasujete, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran (nejvýše však 15 kandidátů).

Průběh sčítání výsledků komunálních voleb je možné sledovat na www.volby.cz.

Starosta obce

Návrat
Vaše cesty k bezpečí Krizový portál JmK Dráček HasíkPálení klestídTest